วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประเภทของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

Computer hardware is a physical part of a computer that executes within the hardware.

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนหนึ่งทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันในฮาร์ดแวร์ It is unlike computer software or data that can be frequently changed, modified or erased on a computer. มันแตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่สามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งแก้ไขหรือลบในคอมพิวเตอร์ Computer hardware is not frequently changed and so is stored in hardware devices such as read only memory (ROM) where it is not readily changed. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและเพื่อให้เป็นที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่นการอ่านหน่วยความจำเท่านั้น (ROM) ที่ไม่ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
Most computer hardware is embedded and so is not visible to normal users. ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกฝังอยู่และอื่น ๆ จะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ปกติ Below are the different types of hardware's found in a computer. ต่อไปนี้เป็นรูปแบบที่แตกต่างกันของฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบใน
Ø Motherboard: It is the central or primary circuit board making up a complex electronic system such as a computer. Ø เมนบอร์ด : เป็นแผงวงจรหลักกลางหรือการขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเช่นคอมพิวเตอร์ A motherboard is also known as a main board, logic board or system board. มาเธอร์บอร์ดเป็นที่รู้จักกันตามที่คณะกรรมการหลักคณะกรรมการหรือบอร์ดระบบตรรกะ
Ø Central processing Unit: A CPU is the main component of a digital computer that interprets instructions and process data in computer programs. Ø หน่วยประมวลผลกลางหน่วยประมวลผลกลางเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลที่ตีความคำแนะนำและประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Ø Random Access Memory: A RAM allows the stored data to be accessed in any order. Ø Random Access Memory : RAM ช่วยให้ข้อมูลที่เก็บไว้ให้เข้าถึงได้ในลำดับใด ๆ RAM is considered as the main memory of the computer where the working area is used for displaying and manipulating data. RAM ถือเป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ที่พื้นที่การทำงานจะใช้สำหรับการแสดงและจัดการข้อมูล
Ø Basic Input Output System: BIOS prepares the software programs to load, execute and control the computer. Ø Basic Input Output System : BIOS จัดทำโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการโหลดดำเนินการและการควบคุมคอมพิวเตอร์
Ø Power Supply: Power Supply supplies electrical energy to an output load or group of loads. Ø Power Supply : Power Supply วัสดุสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่จะโหลดออกหรือกลุ่มของโหลด
Ø Video Display Controller: It converts the logical representation of visual information into a signal that can be used as input for a display medium. Ø แสดงผู้ Controller : มันจะแปลงการแสดงตรรกะของข้อมูลภาพเป็นสัญญาณที่สามารถใช้เป็นข้อมูลเข้าสำหรับขนาดกลางแสดงผล
Ø Computer Bus: It is used to transfer data or power between computer components inside a computer or between computers. Ø คอมพิวเตอร์ Bus : มันจะใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรืออำนาจระหว่างชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระหว่างคอมพิวเตอร์
Ø CD-ROM drive: It contains data accessible by a computer Ø ไดรฟ์ CD - ROM : มันมีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยคอมพิวเตอร์
Ø Floppy disk: It is a data storage device ฟลอปปี้ดิสก์ Ø : เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
Ø Zip Drive: It is a medium capacity removable disk storage system. Ø Zip Drive : เป็นความสามารถที่ถอดออกได้ปานกลางระบบจัดเก็บข้อมูลดิสก์
Ø Hard Disk: It is a non-volatile data storage system that stores data on a magnetic surface layered unto hard disk platters. Ø Hard Disk : เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายระบบจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลบนพื้นผิวจานแม่เหล็กชั้นแก่ฮาร์ดดิสก์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น